Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Egy Vérből Vagyunk Alapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1138 Budapest, Sólyatér utca 9. 4/2.
Nyilvántartási szám: 01-01-0012833
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Adószám: 19212979-1-41
E-mail: egyverbolvagyunk@gmail.com
Weboldal: https://egyverbol.hu/

2. Az adatkezelések célja, jogalapja, módja, kezelt adatok köre és a tárolás időtartama, az adatok megismerésére jogosult személyek köre

2.1. Felajánlásokkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és egyeztetés az Adatkezelő részére nyújtandó támogatásokkal kapcsolatos felajánlások befogadása céljából;
A kezelt adatok köre: az Adatkezelő honlapján található e-mail címre küldött elektronikus levélben szereplő személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, megjegyzés, valamint a levél küldője által megadott egyéb személyes adat(ok);

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás; Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig;
Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan;
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő támogatások fogadásával foglalkozó szakemberei/munkatársai.

2.2. Beérkező anyagi támogatásokkal, számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő bankszámlájára érkező anyagi támogatások nyilvántartása, adminisztrációja;
A kezelt adatok köre: a támogató neve, bankszámlaszáma, az átutalt összeg, az utalás időpontja;

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése a Számviteli törvény számviteli bizonylatok őrzésére vonatkozó szabályai (Sztv. 169.§ (1)-(2) bek.) szerint;
Az adatkezelés időtartama: 8 év;

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan;
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő számviteli tevékenységgel foglalkozó szakemberei/munkatársai.

2.3. „Fuss pont most!” virtuális jótékonysági futással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a jelentkezők által az Adatkezelő honlapján elérhető űrlapon megadott adatok nyilvántartása a virtuális jótékonysági futás lebonyolítása érdekében;

A kezelt adatok köre: a jelentkező e-mail címe, neve (ami lehet becenév is), a tervezett futás hossza és helye;
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás; Az adatkezelés időtartama: 5 év;

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan;
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő támogatások fogadásával foglalkozó szakemberei/munkatársai.

2.4. Jótékonysági rendezvényekkel, így különösen futóeseményekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a jelentkezők által az Adatkezelő honlapján elérhető űrlapon megadott adatainak nyilvántartása a jótékonysági rendezvények, élményfutások megszervezése, lebonyolítása érdekében;
A kezelt adatok köre: a jelentkező e-mail címe, neve (ami lehet becenév is), telefonszáma, a csatlakozási pont megnevezése, a tervezett futás hossza és helye;

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás; Az adatkezelés időtartama: 1 év;
Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan;
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő rendezvények szervezésével, lebonyolításával foglalkozó szakemberei/munkatársai.

2.5. Felvételek készítése

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által kép-, hang-, illetve kép- és hangfelvételek (a továbbiakban: Felvételek) készítése az Adatkezelő által szervezett különböző eseményeken résztvevőkről;
A kezelt adatok köre: a résztvevőkről készült Felvételek;

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése értelmében az érintett hozzájárulása;
Az adatkezelés időtartama: a Felvételeket az Adatkezelő az adatok keletkezését követő 5 évig tárolja, majd törli; amennyiben az érintett személyes adatai törlését kéri, a Felvételek véglegesen törlésre kerülnek;

Az adatkezelés módja: elektronikusan;
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatkezelő szakemberei/munkatársai.

2.6. Felvételek felhasználása, közzététele

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által a különböző eseményeken készített Felvételek közzététele;
A kezelt adatok köre: a résztvevőkről készült – 2.6. pont szerinti – Felvételek;
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése értelmében az érintett hozzájárulása;

Az adatkezelés időtartama: a Felvételeket az Adatkezelő azok keletkezését követő 5 évig tárolja, majd archiválja. A közösségi médiafelületek esetén a Felvételeket az Adatkezelő a Felvétel készítésétől számított 5 éven belül töltheti fel a lentebb jelzett felületekre. Amennyiben az érintett a személyes adatai törlését kéri, illetve a lentebb

jelzett közösségi felületeken Adatkezelő által létrehozott profilok megszűnnek, a Felvételek törlésre kerülnek.
Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan;
Az elkészült Felvételek a következő felületeken kerülnek közzétételre:

– https://egyverbol.hu/ honlap,
– Szóróanyagok, plakátok,
– Közösségi médiafelületek (pl. Instagram, Facebook), – videómegosztó portálok (pl. Youtube).

Jelen adatkezelés esetén előfordulhat, hogy sajtó- és médiamegkeresésre a fényképek továbbításra kerülnek.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatkezelő médiatevékenységgel foglalkozó szakemberei/munkatársai.

2.7. Szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: az Adatkezelővel történő szerződéskötés;
A kezelt adatok köre: név, születési hely, idő, anyja neve, bankszámlaszám;
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelés;
Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésének napjától számított 5 évig;
Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan;
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő adott típusú szerződések kezelésével foglalkozó szakemberei/munkatársai.

2.8. Elektronikus kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által elektronikus levelek küldése a korábbi jótékonysági rendezvények résztvevői részére, tájékoztatás az Adatkezelőt érintő aktuális információkról, az Adatkezelő esedékes következő jótékonysági rendezvényeiről;

A kezelt adatok köre: e-mail cím;
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás; Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig;
Az adatkezelés módja: elektronikusan;
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő rendezvények szervezésével és kommunikációs tevékenységgel foglalkozó szakemberei/munkatársai.

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Szolgáltatói szerződés alapján: Gemeric Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2636 Tésa, Petőfi utca 16.
Cégjegyzékszám: 13 09 177063
Adószám:25370551

Az Adatfeldolgozó az 2. pont szerint kezelt adatokat a 2. pontban megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján szerverszolgáltatást nyújt.

Szolgáltatói szerződés alapján: Why Not?! Group Kft. Székhely: 2000 Szentendre Hamvas Béla utca 6. 1⁄4.

page3image48930112 page3image48937600 page3image48937408

Cégjegyzékszám: 13 09 106187 Adószám: 13636438-2-13

Az Adatfeldolgozó az 2. pont szerint kezelt adatokat a 2. pontban megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján ellátja a honlap fejlesztését.

Szolgáltatói szerződés alapján: Krieger Krisztina egyéni vállalkozó Székhely: 1223 Budapest, Klauzál Gábor u. 4-6.
Könyvelői regisztráció száma: 168646
Adószám: 66785433-1-43

Az Adatfeldolgozó az 2. pont szerint kezelt adatokat a 2. pontban megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján könyvelői tevékenységet végez, tárolja az ehhez kapcsolódó dokumentumokat.

4. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

 • –  Adatkezelő az Adatfeldolgozó(k) közreműködésével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:

  a) amelyek ahhoz szükségesek, hogy az adatok kezelésével/ feldolgozásával érintett alkalmazás(ok) megfelelően működjön vagy működjenek;

  b)biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás(ok) funkcióit és az adatokat;

  c) valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról.

 • –  Adatkezelő az Adatfeldolgozó(k) közreműködésével betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 6. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A tárolt állományokat az Adatkezelő az Adatfeldolgozó útján a vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági

  szűréseknek veti alá.

 • –  Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik

  az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás); b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
  c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
  d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés

  ellen védett legyen (adat bizalmassága).

  5. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

  5.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

  Ön az Adatkezelő által megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.
  Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az

adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól, továbbá az Adatkezelő által megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történőintézkedést.

5.2. Hozzájárulás visszavonásához való jog

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás esetén az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

5.3. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • –  adatkezelés célja,
 • –  az érintett személyes adatok kategóriái,
 • –  az adatkezelés időtartama,
 • –  arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,
 • –  az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,
 • –  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

  Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait – rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

  5.4. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése

  Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

  Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás esetén ha az érintett visszavonja hozzájárulását, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja (közérdek, közhatalmi jogosítvány) és f) pontja (jogos érdek) szerinti adatkezelés esetén ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ha azok adatok kezelése jogellenes, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

5.5. Az adatok zárolása (korlátozása)

Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (korlátozza) amennyiben:

 • –  vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
 • –  az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • –  az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

  A zárolás (korlátozás) addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontosközérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt zárolás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

  5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

  A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti (hozzájárulás) vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti (szerződés) adatkezelés esetén és ha az adatkezelés automatizáltan történik, Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és továbbítsa egy másik adatkezelőnek. Ön jogosult arra is, hogy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje az adatai adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

  5.7. Tiltakozáshoz való jog

  A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja (közérdek, közhatalmi jogosítvány) és f) pontja (jogos érdek) szerinti adatkezelés esetén, Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást), mely esetben az Adatkezelő adatait nem kezeli tovább és azokat törli.

  Az Adatkezelő az Ön személyes adatait a továbbiakban is kezelheti, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, továbbá, ha azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.
  Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen (ideértve a profilalkotást), mely esetben az Adatkezelő adatait nem kezeli tovább és azokat törli.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségen teheti meg.

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Weboldal: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

7. Releváns jogszabályok

 • –  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR);
 • –  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • –  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • –  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;